Vedtægter

§1 Klubbens hjemsted og navn

Klubbens navn er Helsingør Judo og Ju-Jutsu Klub med hjemsted i Helsingør.

 

§2 Formål

Klubbens formål er på amatørbasis at dyrke Judo og Ju-Jutsu og fremme interessen herfor.

 

§3 Betingelser for medlemskab

Som aktive og passive medlemmer kan optages enhver, som efter skriftlig ansøgning er godkendt af bestyrelsen, hvis afgørelse er endelig.

 

§4 Indmeldelse

Indmeldelse er bindende for den kontingentperiode, hvor indmeldelsen sker.

 

§5 Udmeldelse

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til klubben. Udmeldelsen er gældende fra den kommende kontingentperiode, således at der skal ske fuld kontingentbetaling ved udmeldelsen i en løbende kontingentperiode. Bestyrelsen fastsætter kontingentperioder.

 

§6 Udelukkelse

Bestyrelsen kan udelukke en person, der i eller uden for klubben skønnes at have udvist usømmelig eller usportslig optræden, samt overtrådt amatørbestemmelserne. Der gives ved anbefalet skrivelse den/de pågældende 14 dages frist til at indanke sagen for Dansk Judo og Ju-Jutsu Unions Amatør og Ordensudvalg, hvis afgørelsen kan indankes til Dansk Idræts Forbund, hvis afgørelse er endelig.

 

§7 Æresmedlemmer

Til æresmedlemmer (kontingentfri) kan udnævnes personer, der i særlig grad har støttet klubben og dens virke. Beslutningen herom træffes af bestyrelsen.

 

§8 Klubbens økonomi

 1. Regnskabsåret er kalenderåret
 2. Det reviderede årsregnskab og budget fremlægges af kassereren på generalforsamlingen. Regnskabet skal være revideret af klubbens revisor inden indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab kan efter indkaldelsen rekvireres ved indlevering af frankeret svarkuvert til bestyrelsen.
 3. Klubbens kasserer forestår foreningens indtægter og udgifter og fører regnskab, der til enhver tid skal være tilgængeligt for den øvrige bestyrelse.
 4. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
 5. Medlemmer, der er 2 måneder bagud med kontingentet, er automatisk udelukket fra deltagelse i træning, stævner, kurser, gradueringer og generalforsamlinger m.v. Deltagelses i træning etc. Kan først ske, når kontingentrestancen er bragt i orden.
 6. Medlemmer, der i længere tid ikke kan træne (evt. p.g.a. sygdom, værnepligt m.v.) kan bevare deres medlemsstatus ved at overgå til passive medlemmer, dog skal unionskontingentet betales.
 7. Restancer, der ikke er betalt senest 14 dage efter anden rykkerskrivelse, fører efter bestyrelsens skøn til inkassosag og automatisk udelukkelse af klubben.
 8. Klubbens regnskab revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§9 Klubbens ledelse

Klubben ledes af den lovligt valgte bestyrelse af 7 medlemmer, hvoraf 3/5 er juridisk myndig (Formand – kasserer – og et medlem).

Bestyrelsen består af:

1 formand – 1 næstformand – 1 sekretær – 1 kasserer – 3 bestyrelsesmedlemmer

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formand, sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år og de øvrige i ulige år. Yderligere vælges hvert år 2 suppleanter. Den daglige ledelse af klubben forestås af bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle anliggender. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for to. Ekstraordinære udgifter, herunder blandt andet køb og salg af aktiver og påtagelse af gældsforpligtelser, der ligger væsentligt ud over det budgetterede, kræver generalforsamlingens godkendelse.

 

§10 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang om året i maj måned. Indkaldelse hertil skal ske skriftlig ved opslag i dojoen med 30 dages varsel med angivelse af dagsorden. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er aktive medlemmer (jf. §8.5) der er fyldt 15 år og ikke er i kontingent restance. Hvert medlem har én stemme. For medlemmer under 15 år går stemmeretten til forældre/værge. Hver forældre/værgepar kan dog maksimalt have én stemme uanset antallet af børn under 15 år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemning sker ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

Ved lovændring kræves dog 2/3 flertal.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra evt. udvalg
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt godkendelse af budget
 5. Valg af bestyrelse, suppleanter samt 2 revisorer
 6. Behandling af indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen
 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen. Indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen, der skal behandles på generalforsamlingen, hænges op i dojoen samme sted som indkaldelsen, senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn eller såfremt 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Indkaldelses som ved ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned efter det fremsatte ønske fra medlemmerne.

 

§12 Afholdelse af prøver etc.

Aflæggelse af bælteprøver sker til enhver tid i overensstemmelse med Dansk Judo og Ju-Jutsu Unions regler og efter indstilling af træner og formand under hensyntagen af medlemmets flid og dygtighed.

 

§13 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formand samt 2 yderligere medlemmer af bestyrelsen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer/bestyrelse nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilede forpligtelser.

 

§14 Brug af medlemsoplysninger

Ved indmeldelse i klubben oplyser medlemmet diverse personlige data. Klubben bruger disse data i forbindelse med udsendelse af girokort og anden korrespondance mellem klub og medlem. Ved indmeldelse giver du desuden lov til, at klubben må dele disse oplysninger med Dansk Judo og Ju-Jutsu Union og Dansk Judo og Ju-Jutsu Unions samarbejdspartnere, og at klubben må bruge dit navn i pressemeddelelser og på klubbens hjemmeside.

Klubben må ikke videregive personlige oplysninger til nogen tredjepart.

 

Klubbens love er senest revideret på generalforsamlingen 16. maj 2018